Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Marlo Fashion Magazines en op alle met Marlo Fashion Magazines aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Marlo Fashion Magazines is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Marlo Fashion Magazines in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Marlo Fashion Magazines behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Marlo Fashion Magazines en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Marlo Fashion Magazines is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Marlo Fashion Magazines is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Marlo Fashion Magazines via elektronische weg is verzonden en door Marlo Fashion Magazines is ontvangen, OF de potentiële Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan Marlo Fashion Magazines.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.5 Koper en Marlo Fashion Magazines komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Marlo Fashion Magazines zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Marlo Fashion Magazines garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Marlo Fashion Magazines in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Marlo Fashion Magazines worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiging vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
Bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening) IDEAL (Internetbankieren voor Postbank, ING, Rabobank, SNS Bank, ABN Amro) Bancontact (voor Belgische klanten).
Marlo Fashion Magazines kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 Marlo Fashion Magazines hanteert geen betalingstermijnen, bestellingen worden direct verzonden als de betaling is voldaan.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Marlo Fashion Magazines is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 Bij niet betalen of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Marlo Fashion Magazines als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Marlo Fashion Magazines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Marlo Fashion Magazines ernaar om nationale bestellingen binnen 3 à 4 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Voor internationale bestellingen geldt een levertijd van 7 werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Marlo Fashion Magazines kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en transportbedrijven.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Marlo Fashion Magazines de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Producten zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor ontvangst.
5.5 De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar Marlo Fashion Magazines. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden verhaald.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen of retourneren is toegestaan. De Koper kan het artikel ruilen of krijgt een waardebon met de waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele verzendkosten. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie.
6.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuw staat zijn, ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door Marlo Fashion Magazines aangeleverd zijn. Retouren dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft.
6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in 6.1 gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 6.2, dan draagt Marlo Fashion Magazines zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Marlo Fashion Magazines is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Marlo Fashion Magazines geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Marlo Fashion Magazines hanteert een garantietermijn van 1 jaar.
8.2 Marlo Fashion Magazines is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Marlo Fashion Magazines. Marlo Fashion Magazines is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Marlo Fashion Magazines, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Marlo Fashion Magazines aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Marlo Fashion Magazines behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden Marlo Fashion Magazines te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Marlo Fashion Magazines mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Marlo Fashion Magazines op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Marlo Fashion Magazines is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Marlo Fashion Magazines niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten Marlo Fashion Magazines, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Marlo Fashion Magazines, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 Marlo Fashion Magazines zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
11.2 Marlo Fashion Magazines neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Marlo Fashion Magazines of overeenkomsten gesloten met Marlo Fashion Magazines worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Annuleringen

13.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Marlo Fashion Magazines het recht de Koper een factuur te sturen van de door Marlo Fashion Magazines gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de verzend- en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-
13.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per brief of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas eannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door Marlo Fashion Magazines schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.

14. Diversen

14.1 Marlo Fashion Magazines is gevestigd te Twisk, Beukenlaan 51 (1676 GS) en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 37085615. Het BTW-identificatienummer is NL095278692B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Marlo Fashion Magazines, Beukenlaan 51 (1676 GS) te Twisk, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
14.2 Klanten Service (+31(0)622451238) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 10.00 uur tot 17:00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@marlofashionmagazines.nl
14.3 Binnen 5 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door onze klantenservice. Marlo Fashion Magazines doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

 

© 2016 - 2024 Marlo Fashion Magazines | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel